Štátna dotácia

na obnoviteľné zdroje energie

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Príspevok je určený všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

V pilotnom projekte Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bolo od roku 2015 podporených 18 501 inštalácií. V projekte Zelená domácnostiam II je plánovaných viacero zmien.

Podľa zverejnených všeobecných podmienok sa mení spôsob uplatnenia uprednostňujúcich podmienok a platia nové sadzby podpory. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 € na slnečné kolektory, 3 400 € na tepelné čerpadlo,  1 500 € na kotly na biomasu a 1 500 € pri fotovoltických systémoch.

Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na výrobu elektriny, tepla a ohrev vody. A tak pomáhať k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Finančný príspevok robí tieto zariadenia ekonomicky dostupnejšími. Práve náklady spojené s kúpou a inštaláciou takýchto zariadení sú totiž častým dôvodom, prečo domácnosti nevyužívajú tieto ekologické a efektívne alternatívy na výrobu elektriny a tepla.

Všetko o dotáciách

Možnosti použitia dotácie

Finančný príspevok štátu má jasne definovaný účel použitia. V súčasnosti je možné v rámci národného projektu žiadať o dotáciu na:

 • slnečné kolektory,
 • tepelné čerpadlá,
 • kotly na biomasu,
 • veterné turbíny,
 • fotovoltaické panely.

Konkrétne typy zariadení, na ktoré môže byť príspevok poskytnutý, uvádza SIEA v zozname oprávnených zariadení.

Kto môže žiadať o dotáciu?

O finančný príspevok môže požiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu alebo je bezpodielovým vlastníkom, alebo je podielovým spoluvlastníkom rodinného domu a je oprávnená rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov. Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • náklady spojené s užívaním rodinného domu, týkajúce sa dodávanej energie (v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom) sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov, či iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom (alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia) nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, či inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Postup získania príspevku

Pre získanie finančného príspevku z projektu Zelená domácnostiam je potrebné dodržať viacero podmienok. V skratke vás prevedieme procesom získavania dotácie:

 1. oboznámte sa so všetkými podmienkami pre získanie dotácie,
 2. zhotoviteľ vám pomôže vybrať zariadenie najvhodnejšie pre vašu domácnosť a pripraví cenovú ponuku,
 3. ak cenovú ponuku schválite, so zhotoviteľom následne uzavriete písomnú zmluvu,
 4. na základe písomnej zmluvy požiadate o štátnu dotáciu na portáli Zelenadomacnostiam.sk,
 5. ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, obdržíte poukážku,
 6. poukážku predložíte zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli písomnú zmluvu,
 7. v závislosti od podmienok, ktoré ste si predtým dohodli so zhotoviteľom v zmluve, vám bude nainštalované zariadenie.

Kto je oprávnený zhotoviteľ?

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

 • je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ,
 • zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.